Provozovatel: Perfect Hotel Concept, s.r.o.
Sídlo: Tadrova 1275, Praha, 156 00
IČ: 28893930
DIČ: CZ28893930
Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 151560
Telefon: 603 363 268
Email: marketing@ph-consulting.cz
Provozovna: Centrum Čertousy a.s., Bártlova 25/10, Praha, 193 00
Provozní doba: dle domluvy

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Perfect Hotel Concept s.r.o. (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím objednávkového formuláře prodávajícího na internetové adrese www.ph-consulting.cz,  a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní“), či e-mailové komunikace. Předmětem nákupu mohou být vzdělávací kurzy či poradenské služby.

Informace o kurzech a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány bez DPH.

Jedná-li se o placenou Službu, v takovém případě Uživatel činí objednávku Služby uskutečněním platby ceny Služby na účet společnosti Perfect Hotel Concept s.r.o. bezhotovostním převodem. Smlouva, na základě, které bude Uživateli zpřístupněn obsah Služby pro jeho vlastní potřebu, je uzavřena v okamžiku, kdy bude připsána cena Služby na účet společnosti Perfect Hotel Concept s.r.o.

Pro objednání služby/zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní, případně zašle e-mail na marketing@ph-consulting.cz.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Cenu lze uhradit bezhotovostně převodem na účet prodávajícího v CZK č. 2100123357 / 2010, vedený u společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

Kupující je oprávněn Poradenské služby reklamovat písemně do 10 pracovních dnů od data předání Závěrečné zprávy.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Kupující může odstoupit od smlouvy nejpozději sedm dnů před datem kurzu či uskutečněním plnění.

Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před uskutečněním plnění, pokud není objektivně schopen smlouvu plnit, ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.

Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o službě nebo ceně.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajících, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout třetím subjektům.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.

Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou marketing@ph-consulting.cz, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

V souladu s novelou zákona č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele se v případě vzniklých sporů, které nelze vyřešit s jednatelkou společnosti, prosím obraťte se na Českou obchodní inspekci (https://adr.coi.cz/cs).
Návrh na zahájení řízení ADR je možné zaslat také poštou, případně návrh podat osobně na jednom z kontaktních míst ADR. Kontakty jsou uvedeny níže:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2018.