Mnoho z vás hledá odpovědi na matoucí vyjádření vlády k uzavření wellness center.
Níže jsem vám shrnula nejdůležitější prohlášení vlády a jejich nařízení v oblasti relaxačních a sportovních aktivit a následný výklad Asociace hotelů a restaurací ČR na některá ustanovení krizových opatření vlády.

Prohlášení vlády zní takto:

NOŠENÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

1. Všem osobám se s účinností ode dne 13. října 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),

b) v prostředcích veřejné dopravy,

c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy.

d) Od 21. října platí povinnost nosit roušky či jinou ochranu dýchacích cest na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

e) Povinnost nosit roušky se od stejného data zavádí v motorových vozidlech s výjimkou situace, kdy se ve vozidle nachází pouze členové jedné domácnosti.

2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:

•             y) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,

•             z) osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.

OPATŘENÍ V OBLASTI MALOOBCHODU A SLUŽEB

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

S účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje

…..

h) provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologie tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

•             v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,

•             v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,

•             na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,

•             povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých pomůcek,

•             podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,

•             osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice (s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede dezinfekci rukou prostředkem s virucidním účinkem,

•             před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekci rukou,

•             před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka,

m) provoz vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních sportovišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

•             doporučuje se zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,

•             průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,

•             zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,

•             klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,

•             upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor,

•             zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku,

•             zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně,

•             průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a dezinfekce).

•             zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu,

•             instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum,

o) sauny tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

•             zákazník provede dezinfekci rukou před vstupem,

•             dezinfekce a papírové utěrky jsou k dispozici pro zákazníky ve všech prostorách,

•             provozovatel provádí zvýšenou frekvenci kontrol saun a dodržování opatření,

•             provádí se pravidelná dezinfekce míst ploch, kterých se dotýkají ruce,

•             všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky),

•             neprovozují se ledové studny a krystalické ochlazení,

•             pracovníci si pravidelně dezinfikují ruce,

•             provádí se 100% výměna vzduchu pomocí vzduchotechniky,

•             provádí se intenzivní čištění a dezinfekce virucidními prostředky všech prostor každý den po uzavření provozu nad rámec standardního čištění,

•             součástí každé sprchy je dávkovač s dezinfekčním mýdlem.

Vyjádření AHR k vysvětlení některých bodů, zní takto:

K bodu I. 4. Usnesení vlády České republiky č. 199 o přijetí krizového opatření

Od 13.3.2020 6:00 hod se zakazuje přítomnost veřejnosti v posilovnách, přírodních a umělých koupalištích, soláriích, saunách, wellness službách, hudebních a společenských klubech, zábavních zařízení, veřejných knihovnách a galeriích

sdělujeme, že :

přírodním koupalištěm stavba povolená k účelu koupání nebo nádrž ke koupání, v nichž je voda ke koupání obměňována řízeným přítokem a odtokem pitné vody nebo trvalým přítokem a odtokem chemicky neupravované podzemní nebo povrchové vody) (8a), nebo stavba povolená k účelu koupání vybavená systémem přírodního způsobu čištění vody ke koupání (dále jen „stavba ke koupání“), nebo povrchová voda) (8a), ve které nabízí službu koupání provozovatel,

umělým koupalištěm plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště.

Za koupaliště podle výše uvedeného se nepovažují lázeňské a léčebné bazény a voda sloužící k léčebným účelům (3) . Lázně jsou tedy vyjmuty z povinnosti zakazovat vstup veřejnosti do bazénů za podmínky, že tyto slouží a jsou využity k léčebným účelům. Přírodními léčebnými lázněmi se rozumí soubor zdravotnických a jiných souvisejících zařízení sloužících k poskytování lázeňské léčebné rehabilitační péče.

Vztahuje se zákaz vstupu také na hotelové bazény, přístupné pouze ubytovaným hostům?          

Zákaz se vztahuje na všechny bazény, i na ty, které jsou přístupné pouze ubytovaným hostům.

Týká se omezení provozu wellness také hotelových hostů a hotelových wellness?                                

Z usnesení vlády vyplývá, že všechny wellness služby a další tam popsané jsou zakázány, do pojmu veřejnost se dle našeho názoru zahrne v tomto ohledu i hotelový host.

Jak u privátních wellness? Rovněž zakázáno?

Privátní wellness jsou zakázány výše uvedeným článkem, není tedy možno, aby se v nich zdržovala, resp. aby v nich byla přítomna veřejnost.

Masáže se poskytují maximálně pro dvě osoby společně. Vztahuje se na ně rovněž toto mimořádné opatření?                                                                                                                                                      

Definice veřejnost je v českém právním řádu uvedena pro některá specifická odvětví. S ohledem na zájem státu v této situaci lze vyložit, že jakákoli wellness služba, mezi kterou lze masáž zahrnout, je zakázána a krizové opatření se tak vztahuje i masáž v uvedeném počtu osob.

3 Zákon č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

K tomu některé doposud typově definované problémy:

Jak se má ubytovací zařízení chovat v případě, že klienti nechtějí přijet do hotelu např. ze strachu, ovšem bez aktuální existence překážky pro uskutečnění pobytu vyplývající z uvedených krizových opatření (tj. není nařízena karanténa, nedošlo omezení v důsledku nouzového stavu, …)?                           

V takovém případě nemají klienti nárok na odstoupení od smlouvy (tj. nemohou bez dalšího stornovat pobyt) a na vrácení peněz.

Jak se má ubytovací zařízení chovat v případě, že klienti stornují wellness pobyty?                                

Hotel nemůže za současné situace objektivně takový pobyt poskytnout. Usnesení vlády je vis major – nikdo nemohl tuto situaci očekávat. Proto hotel neodpovídá za škodu, která klientovi vznikne v důsledku toho, že neposkytl sjednanou službu. Ale klient může od smlouvy odstoupit a hotel mu musí vrátit případně zaplacenou zálohu za ubytování – zde je nutno zkoumat blíže konkrétní situaci.

Jak se má ubytovací zařízení chovat v případě, že klienti stornují ubytování v hotelu s wellness?

Zde je uvedena kombinace výše předchozích situací. AHR nyní vychází ze stavu, že ubytování jako takové samozřejmě není možné stornovat (tady žádná překážka není) a pokud jde o nemožnost vstupu do wellness, tak to je znemožněno v důsledku vis major a pokud klientovi vznikne škoda (v podobě nižší hodnoty ubytování, když nemohl do wellness) tak za ní hotel neodpovídá, protože vznikla v důsledku vis major. Lze doporučit, aby hotel nabídl a umožnil hotelovému hostu využití jiných služeb v hodnotě neposkytnutých wellness služeb, příp. i v jiném termínu.

Pokud jde o kompenzaci obecně, lze předpokládat, že základní pravidlo je takové, že pokud klient nedostane službu, nemůže si hotel nechat logicky zaplacenou zálohu. Klient může v takovém případě odstoupit od smlouvy. Na druhou stranu odpovědnost hotelu za škodu způsobenou v důsledku nemožnosti poskytnout objednané služby je vyloučena v důsledku vis major.

AHR ČR si vyhrazuje právo upravit či doplnit uvedenou reakci v návaznosti na vývoj situace. V Praze 13.3.2020

Novinkou také je, že Ministerstvo financí navrhne odklad povinnosti EET pro všechny podnikatele do konce roku 2022. Zatím je to pouze návrh, který musí projít vládou a schválením Parlamentu.

Přeji všem pevné zdraví a nervy v tomto nelehkém čase.

Pokud budete mít další dotazy, neváhejte se na mě obrátit, jsem vám plně k dispozici.

Vaše Katka,

Kateřina Rozsypalová
SPA KONZULTANT
+420 724 588 398
spa@ph-consulting.cz
20.10.2020