SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Perfect Hotel Concept s.r.o., Tadrova 1275, Praha, 156 00, IČ: 28893930, DIČ: CZ28893930.

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 151560.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt osobních údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností.

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Přímo od subjektů údajů (uzavření smluvního či pracovněprávního vztahu, elektronická komunikace, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formuláře na našich webových stránkách,  sociální sítě, vizitky aj.)
  2. Veřejně přístupné rejstříky a seznamy evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, webové stránky asociací cestovního ruchu nebo webové stránky subjektu)

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v naší provozovně pověřenými zaměstnanci. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, případně i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě. Za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů odpovídá správce. Za tímto účelem přijal správně technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajů, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právním předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Subjekty v pracovněprávním vztahu mají se správcem uzavřenu Smlouvu o mlčenlivosti.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém nebo skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. PRO OBCHODNÍ ÚČELY (Právní titul: Plnění smlouvy a Oprávněný zájem)

Rozhodnete-li se stát našimi obchodními partnery (tzn. uzavřete s námi smlouvu), evidujeme vaše kontaktní údaje. Zdroje osobních údajů jsou zmíněny v předchozím odstavci.

Osobní údaje: Název firmy (podle Obchodního rejstříku nebo Živnostenského rejstříku), název ubytovacího zařízení, jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo účtu). Údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci vašich bezhotovostních plateb.

Oprávněný zájem: Naší povinností je všechny naše zákazníky informovat elektronickou poštou (emailem), telefonicky nebo jiným komunikačním nástrojem o všech novinkách či jiných informacích (např. odstávka rezervačního systému) vyplývající z plnění kupní smlouvy. Tento souhlas nelze po dobu platnosti kupní smlouvy odvolat.

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu vyřízení platnosti kupní smlouvy a dle zákona dalších deset let ode dne jejího skončení.

2. PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY (Právní titul:  Souhlas)

a)      Registrace na kurz či k odběru novinek
SOUHLAS: Pro marketingové účely evidujeme minimální údaje (jméno, příjmení, e-mail) a to na základě vašeho souhlasu. V případě, že projevíte zájem o naše novinky, poskytujeme vám možnost vyjádřit dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů na základě tzv. double opt-in (dvojí potvrzení). Je to opatření proto, aby vás nemohl přihlásit nikdo jiný. Souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je v každé zaslané zprávě, nebo e-mailem (marketing@ph-consulting.cz). Vaše údaje budou zpracovávány po dobu tří let.

b)      Prohlížení webu a sociální sítě
V případě, že užíváte naše produkty a služby nebo brouzdáte po našich webových stránkách a sociálních sítích, můžeme sbírat údaje o vašich návštěvách. Tyto údaje zahrnují vaši IP adresu a chování na webových stránkách (doba strávená na stránce, ze které stránky jste přišli a kdy odešli). Za tím účelem používáme služeb třetích stran (Google Analytics, Facebook Pixel).

Tyto informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies a prostřednictvím trackovacích technologií, za účelem poskytnutí personifikovaných služeb. Cookies můžete na svém prohlížeči kdykoliv zakázat.

VAŠE PRÁVA

Máte právo kdykoliv uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme.

Máte-li pochybnosti o tom, že vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.

Máte právo podat také stížnost u dozorového orgánu, kterým je Ústav pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

OCHRANA A ZABEZPEČENÍ VAŠICH ÚDAJŮ

S osobními údaji nakládáme zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Pro zpracování osobních údajů používáme automatizované i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených v Evropské unii, na serveru firmy Google a Microsoft (OneDrive).

Na základě vašeho souhlasu poskytujeme portálům SmartEmailing (SmartSelling a.s., IČ 29210372 ) a Mailchimp® (The Rocket Science Group) vaše osobní údaje, jako jsou jméno, příjmení a emailová adresa. Tyto osobní údaje jsou použity pro občasné rozesílání emailových obchodních nabídek dle vašich preferencí, které jste si nastavili při registraci.

Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracováváme, lze zpřístupnit výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací. Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost (dle Smlouvy o mlčenlivosti) o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Smlouva o mlčenlivosti trvá i po skončení závazkových vztahů s naší firmou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Údaje nepředáme ani do jiných zemí.

PROHLÁŠENÍ SPRÁVCE

Prohlašujeme, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

  1. Zpracováváme osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu, oprávněné zájmu nebo zákonného právního titulu.
  2. Nepracujeme s citlivými osobními údaji tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, biometrický údaj,
  3. Splňujeme informační povinnost vůči svým odběratelům podle Zákona o ochraně osobních údajů,
  4. Umožňujeme svým odběratelům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů,
  5. Plníme veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů,
  6. Zavazujeme se v rozesílce e-mailů zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů svých odběratelů ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od přijetí informace o změně.

TOTO PROHLÁŠENÍ JE VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH SPRÁVCE.